Mandarin(P): xiān
Mandarin(Z): ㄒㄧㄢ
Korean(Eum): 선 [seon]
Korean(H/E): 신선 선
Japanese(On): せん [sen]
Japanese(Kun): やまびと, せんにん [yamabito, sennin]
Cantonese: sin1
Vietnamese: tiên
Hist. Tang: *siɛn, siɛn
------------------------------------------------------------
Definition: Taoist super-being, transcendent, immortal
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [9.11]
Total strokes: 13
Radical: ()
Other variant:
------------------------------------------------------------
Unicode: U+50CA
Big Five: DCB9
JIS X 0208-1990: 4902
KSC 5601-1989: 6426
Cangjie: OMWU
Four-corner Code: 2121.2
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10209.020
Kang Xi: 0115.290
CiHai: 125.102
Morohashi: 01055
Dae Jaweon: 0246.150

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — 拼音:xian 經修練後長生不老的人。 同“仙”。 如: “成僊”、 “神僊”。 洛陽伽藍記·卷一·瑤光寺: “丹楹刻桷, 圖寫列僊。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — <仓>  玱  跄  呛  怆  伧  抢  舱  枪  炝  沧  疮  苍  寋  篹  䙴  蹮  僊  褼  …   The searching index of Chinese characters according to the Russian graphical system of Rosenberg and Kolokolov

 • — xiān ㄒ〡ㄢ 同“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 【선】 춤추다; 신선 (=仙) 人부 11획 (총13획) …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — xiān (1) ㄒㄧㄢˉ (2) 同 仙 。 (3) 郑码: NFGY, U: 50CA, GBK: 834D (4) 笔画数: 14, 部首: 亻, 笔顺编号: 32125221134515 …   International standard chinese characters dictionary

 • — 선 춤출 13 strokes 인변+그물망+큰대+병부절 …   Korean dictionary

 • 僊僊 — 拼音:xian xian 1. 舞動的樣子。 詩經·小雅·賓之初筵: “舍其坐遷, 屢舞僊僊。” 2. 飄逸脫俗的樣子。 莊子·在宥: “意, 毒哉, 僊僊乎歸矣。” 初刻拍案驚奇·卷四: “紅線下世, 毒哉僊僊。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 十行僊 — ﹝出楞嚴經﹞ 〔一、 地行僊〕, 謂其服食藥餌, 能駐一期之壽, 而不能輕舉, 故名地行僊。 (一期者, 從生至死也。 ) 〔二、 飛行僊〕, 謂其餐食黃精松柏之類, 久而身輕, 故名飛行僊。 (黃精, 藥名; 松柏者, 謂松柏之葉也。 ) 〔三、 遊行僊〕, 謂其久服還丹, 化形易骨, 遊戲人間, 故名遊行僊。 (還丹者, 謂神仙九還之丹也。 ) 〔四、 空行僊〕, 謂其乘陰陽動靜, 調氣固精, 騰身履空, 故名空行僊。 〔五、 天行僊〕, 謂其能鼓天池, 嚥津液, 不交世欲,… …   Dictionary of Buddhist terms

 • 上僊 — 亦作“上仙”。 1.成仙;登仙。 《莊子‧天地》: “千歲厭世, 去而上僊, 乘彼白雲, 至於帝鄉。” 唐 牛僧孺 《玄怪錄‧杜子春》: “向使子無噫聲, 吾之藥成, 子亦上仙矣。” 明 陳繼儒 《虎薈》卷二: “ 天寶 中, 緱氏縣 太子陵 仙鶴觀 , 每年九月三日夜, 即有道士一人上仙。” 鄭澤 《七夕赴城》詩: “自昔悲塵世, 由來有上僊。” 2.死亡的婉詞。 多指帝王。 《舊唐書‧鄭顥傳》: “不數日, 宣宗 不豫, 廢朝會, 及宮車上僊, 方悟其事。” 宋 吳曾… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 宮車上僊 — (宮車上僊, 宫车上僊) 喻指皇帝死亡。 《舊唐書‧蘇顥傳》: “不數日, 宣宗 不豫, 廢朝會, 及宮車上僊, 方悟其事。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 宫车上僊 — (宮車上僊, 宫车上僊) 喻指皇帝死亡。 《舊唐書‧蘇顥傳》: “不數日, 宣宗 不豫, 廢朝會, 及宮車上僊, 方悟其事。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.